Zastaviť vytváranie obsahových síl & Urobte namiesto toho toto

Zatiaľ čo obsahové silá boli v minulosti populárnym prístupom, tradičné obsahové silá SEO nemusia byť v dnešnom vyvíjajúcom sa prostredí vyhľadávania také užitočné.

Vyhľadávače ako Google používajú zložité algoritmy hodnotenia na pochopenie kontextu a sémantiky obsahu. Dôraz sa presunul z nepružnej optimalizácie založenej na kľúčových slovách na kontextovo relevantnejší obsah zameraný na používateľa.

V dôsledku toho by ste sa mali prestať zameriavať na vytváranie tradičných obsahových síl zameraných na kľúčové slová a používať integrovanejšiu a užívateľsky príjemnejšiu štruktúru obsahu.

Kľúčom je nájsť rovnováhu medzi optimalizáciou SEO a obsahovými stratégiami zameranými na používateľa, prispôsobením sa dynamickému prostrediu algoritmov vyhľadávacích nástrojov a očakávaniam používateľov.

Čo sú obsahové silá?

Obsahové silá sú SEO stratégiou na organizovanie a štruktúrovanie informácií na webovej stránke s cieľom zlepšiť optimalizáciu pre vyhľadávače a zlepšiť používateľskú skúsenosť. Koncept zahŕňa zoskupovanie súvisiaceho obsahu v rámci hierarchickej štruktúry, vytváranie odlišných tém alebo tém, v ktorých sa dá ľahko orientovať.

Každá téma alebo téma sa považuje za „silo“ a obsah v rámci každého sila je vzájomne prepojený.

Tu sú kľúčové charakteristiky obsahových síl:

Hierarchická štruktúra

Obsahové silá sú usporiadané hierarchicky, so širšími témami alebo kategóriami navrchu a špecifickejšími podtémami alebo stránkami pod nimi. Cieľom tejto štruktúry je vytvoriť logický a organizovaný rámec pre webovú stránku.

Tematické zoskupenie

V rámci každého sila je obsah tematicky príbuzný. To znamená, že stránky alebo články v sile by sa mali zameriavať na špecifický aspekt širšej témy, čím by sa vytvorilo súdržné a komplexné pokrytie danej témy.

Optimalizácia webových stránok

Obsahové silá sú čiastočne navrhnuté tak, aby optimalizovali web pre vyhľadávače. Usporiadaním obsahu tematicky a poskytnutím jasných štruktúr odkazov môžu vyhľadávače lepšie pochopiť relevantnosť a kontext obsahu, čo môže potenciálne zlepšiť hodnotenie stránok vo vyhľadávaní.

Používateľská skúsenosť

Aj keď je SEO dôležitým faktorom, cieľom zásobníkov obsahu je tiež zlepšiť používateľskú skúsenosť. Návštevníci môžu jednoducho prechádzať webovou stránkou a nájsť informácie o konkrétnych témach bez nežiaduceho zmätku.

Zacielenie na kľúčové slová

Sila obsahu sa často zameriavajú na konkrétne kľúčové slová alebo hľadané frázy v rámci každej tematickej kategórie. Tento cielený prístup môže zlepšiť viditeľnosť stránky pre relevantné vyhľadávacie dopyty.

Čítať:  Internetové marketingové stratégie, ktoré fungujú na propagáciu vašej webovej stránky

Príklad obsahu sila

Zoberme si príklad webovej stránky, ktorá poskytuje informácie o fitness a wellness. V tomto prípade by webová lokalita mohla využívať obsahové silá na usporiadanie informácií o odlišných témach alebo témach súvisiacich s fitness.

Každé silo predstavuje špecifický aspekt širšej kategórie fitness a wellness:

Hlavné silo: Fitness a Wellness

 • Prehľad poslania a prístupu webu k fitness a wellness.
 • Všeobecné články o dôležitosti zdravého životného štýlu.

Silo 1: Výživa

 • Články o zdravých stravovacích návykoch.
 • Výživové príručky a tipy na udržiavanie vyváženej stravy.
 • Recepty na výživné jedlá.

Silo 2: Cvičebné rutiny

 • Tréningové plány pre rôzne úrovne kondície.
 • Tipy na vytvorenie efektívnej cvičebnej rutiny.
 • Video ukážky konkrétnych cvikov.

Silo 3: Duševné zdravie

 • Obsah zaoberajúci sa prepojením medzi fyzickou aktivitou a duševnou pohodou.
 • Techniky zvládania stresu.
 • Všímavosť a meditačné praktiky.

Silo 4: Fitness vybavenie a vybavenie

 • Recenzie fitness zariadení.
 • Odporúčania pre cvičebné vybavenie.
 • Návody na používanie rôznych cvičebných nástrojov.

Každé z týchto síl sa zameriava na špecifický aspekt fitness a wellness. V rámci každého sila je vnútorne prepojená zbierka súvisiaceho obsahu, čím sa vytvára tematická a súdržná štruktúra.

Napríklad v sile „Beh“ môžu články o bežeckých tréningových plánoch odkazovať na recepty a recenzie na bežecké vybavenie. Tento prístup k silo obsahu pomáha používateľom a vyhľadávacím nástrojom ľahšie navigovať na webovej lokalite.

Používatelia, ktorí sa zaujímajú o beh, môžu nájsť komplexné informácie bez toho, aby museli hľadať nesúvisiaci obsah na celej stránke.

Súčasne môžu vyhľadávače lepšie pochopiť organizáciu stránky, čo môže viesť k zlepšeniu hodnotenia relevantných vyhľadávacích dopytov týkajúcich sa kondície, výživy, cvičenia a duševného zdravia.

Sú obsahové silá dôležité pre SEO?

Obsahové zásobníky sa historicky považovali za dôležité pre optimalizáciu pre vyhľadávače.

Koncept obsahových síl vychádza z myšlienky, že usporiadanie obsahu do hierarchickej a tematickej štruktúry môže pomôcť vyhľadávacím nástrojom pochopiť relevantnosť a kontext informácií na webovej stránke.

Aj keď sa dôležitosť obsahových síl môže líšiť v závislosti od faktorov, ako je veľkosť webovej stránky, odvetvie a obsahová stratégia, tu je niekoľko dôvodov, prečo sa považujú za prospešné pre SEO:

Organizovaná štruktúra stránok

Obsahové silá poskytujú webovým stránkam jasnú a organizovanú štruktúru, ktorá uľahčuje používateľom a prehľadávačom vyhľadávacích nástrojov navigáciu. Dobre organizovaná štruktúra stránok môže prispieť k pozitívnej používateľskej skúsenosti a zlepšeniu indexového prehľadávania.

Relevancia kľúčového slova

Zoskupením súvisiaceho obsahu v rámci sila je jednoduchšie zacieliť na konkrétne kľúčové slová alebo témy. To môže pomôcť vyhľadávacím nástrojom rozpoznať tematickú relevantnosť skupiny stránok, čo môže viesť k zlepšeniu hodnotenia relevantných vyhľadávacích dopytov.

Vylepšená používateľská skúsenosť

Zatiaľ čo primárnym cieľom obsahových síl je často SEO, organizovaná štruktúra prináša výhody aj používateľom. Návštevníci môžu ľahšie nájsť informácie o konkrétnych témach bez toho, aby sa stratili v nesúvisiacom obsahu.

Čítať:  Čo je to SEO audit?

Autorita témy

Google a ďalšie vyhľadávače čoraz viac oceňujú webové stránky, ktoré preukazujú odbornosť a autoritu, označované aj ako EEAT, na konkrétne témy. Obsahové zásobníky môžu pomôcť pri vytváraní webovej stránky ako autoritatívneho zdroja tým, že poskytujú hĺbkové pokrytie konkrétnych tém.

Zdroj obrázkov: Fatjoe

Aj keď sila obsahu môžu prispieť k dobre organizovanej stránke, nie sú jediným faktorom ovplyvňujúcim SEO. Vyhľadávače teraz kladú väčší dôraz na faktory, ako je kvalita obsahu, relevantnosť, zámer používateľa a vhodnosť pre mobilné zariadenia. Preto je potrebná aktualizácia stratégie.

Problém s tradičnými zásobníkmi obsahu

Zatiaľ čo tradičné obsahové silá boli bežnou praxou v SEO, existujú určité výzvy spojené s týmto prístupom. Tu sú kľúčové problémy s tradičnými silami obsahu:

Zakazuje interné prepojenie

Konvenčný prístup k obsahovým silám, hoci je účinný pri vytváraní tematických zhlukov, často vyžaduje pevnú štruktúru, ktorá zakazuje interné prepojenie na stránky za hranicami konkrétneho sila.

Toto obmedzenie vyplýva z prísnej kategorizácie obsahu a v dôsledku toho sú cenné stránky umiestnené mimo sila vylúčené z interného prepojenia.

Bohužiaľ to môže mať nepriaznivé účinky na SEO, keďže interné odkazy zohrávajú kľúčovú úlohu pri signalizácii dôležitosti a relevantnosti obsahu pre vyhľadávače.

Striktným dodržiavaním tradičných obsahových síl prichádzate o príležitosť využiť celý SEO potenciál interného prepojenia.

Interné odkazy nie sú len o prepojení súvisiaceho obsahu v rámci sila, ale aj o vytvorení širších tematických prepojení naprieč celou webovou stránkou.

Strategickejší a modernejší prístup zahŕňa prijatie flexibilnej štruktúry obsahu sila, ktorá umožňuje interné prepojenie medzi jednotlivými silami.

Tuhosť a nedostatok flexibility

Tradičné obsahové silá môžu vytvoriť pevnú štruktúru, ktorá môže byť náročná na prispôsobenie sa zmenám v obsahu alebo správaní používateľov.

V rýchlo sa rozvíjajúcom digitálnom prostredí, kde sa trendy, preferencie a vyhľadávacie algoritmy neustále menia, sa tento nedostatok flexibility stáva výrazným obmedzením.

Napríklad, ak dôjde k náhlemu nárastu záujmu používateľov o konkrétnu tému, flexibilná obsahová stratégia môže ľahko začleniť a optimalizovať obsah okolo tejto témy. Tradičné silo sa však môže stretnúť s ťažkosťami pri rýchlej integrácii takýchto zmien, čo môže mať za následok zmeškané príležitosti a zníženú účinnosť SEO.

Zameranie na kľúčové slovo

V súčasnom prostredí SEO sa vyhľadávače vyvinuli tak, aby uprednostňovali používateľskú skúsenosť a poskytovanie relevantného obsahu, ktorý je v súlade so zámerom používateľa.

Namiesto spoliehania sa len na konzistentnosť kľúčových slov alebo striktnú zhodu kľúčových slov sa algoritmy teraz zameriavajú na pochopenie sémantický význam za vyhľadávacím dopytom používateľa. Tento posun zdôrazňuje dôležitosť poskytovania komplexného a kontextovo bohatého obsahu, ktorý skutočne reaguje na potreby používateľov.

Čítať:  Google Talks o používaní schémy FAQ na rôznych miestach na stránke

Zdroj obrázkov: Seobility

Zameranie na kľúčové slovo v obsahových siloch môže viesť k obsahu, ktorý sa javí ako vynútený, chýba mu hĺbka alebo nedokáže s publikom rezonovať. Môže to mať za následok nesúrodú používateľskú skúsenosť, kde sa zdá, že obsah je určený primárne pre vyhľadávače, a nie pre ľudských čitateľov.

Tento nesúlad s modernými algoritmami vyhľadávacích nástrojov môže nepriaznivo ovplyvniť viditeľnosť a hodnotenie obsahu.

Fragmentácia obsahu

Zásobníky obsahu môžu viesť k fragmentácii, keď je súvisiaci obsah rozdelený do rôznych zásobníkov. To môže viesť k premeškaným príležitostiam na poskytnutie komplexného a vzájomne prepojeného pohľadu na tému.

Okrem toho z hľadiska SEO fragmentácia predstavuje riziko oslabenia celkovej autority a relevantnosti obsahu.

Vyhľadávače uprednostňujú komplexný a hĺbkový obsah, ktorý sa komplexne venuje danej téme. Keď sú informácie rozptýlené v rôznych zásobníkoch, kolektívny vplyv a autorita obsahu sa môžu zmenšiť.

Obete používateľskej skúsenosti

V niektorých prípadoch môže dôraz na SEO v tradičných obsahových siloch obetovať používateľskú skúsenosť. Navigácia medzi rôznymi silami môže byť pre návštevníkov náročná a narúša plynulý tok informácií.

Používatelia sa môžu stretnúť s ťažkosťami pri hľadaní súvisiaceho alebo doplnkového obsahu, čo vedie k menej než ideálnemu zážitku z prehliadania. Je to problém najmä vtedy, keď sa témy týkajú rôznych oblastí, takže používatelia často chodia tam a späť. To môže byť nepríjemné a sťažiť im ľahkú konzumáciu obsahu.

Ako vytvoriť lepšiu stratégiu obsahového zásobníka

Vytvorenie efektívnej stratégie obsahu SEO zahŕňa starostlivé plánovanie, prieskum kľúčových slov, tvorbu obsahu, optimalizáciu a strategické interné prepojenie. Tu je podrobný návod:

Naplánujte si obsahovú stratégiu

V počiatočnej fáze vytvárania efektívnej stratégie obsahu SEO je dôležité stanoviť jasné ciele pre váš web. Definujte ciele, ktoré chcete dosiahnuť, a identifikujte svoje cieľové publikum.

Keď sú tieto základné aspekty zavedené, prejdite k identifikácii kľúčových tém, ktoré sú v súlade s vašimi obchodnými cieľmi a sú relevantné pre vaše publikum. Toto strategické plánovanie vytvára základ pre následné kroky pri vývoji vašej stratégie obsahu.

Vykonajte prieskum kľúčových slov

Výskum kľúčových slov je kľúčovým krokom k pochopeniu jazyka a dopytov, ktoré vaša cieľová skupina používa na nájdenie informácií.

Identifikujte primárne a sekundárne kľúčové slová súvisiace s vami vybranými témami. Okrem jednoduchého vymenovania kľúčových slov sa ponorte do porozumenia zámeru používateľa, napríklad aké konkrétne informácie alebo riešenia používatelia hľadajú, keď používajú tieto kľúčové slová.

Ak napríklad propagujete webovú stránku o cestovaní, vaše primárne kľúčové slová môžu byť „dobrodružné cestovateľské destinácie,” a súvisiace sekundárne kľúčové slová môžu byť “sólo cestovateľské zážitky“,” “cenovo výhodné dobrodružné výlety,” a “najlepšie turistické chodníky.

Čítať:  7 najlepších nástrojov AI na vytváranie videí

Vytvorte silá alebo „centrály“

Usporiadajte svoje identifikované témy do obsahových síl alebo centier. Každý zásobník by mal predstavovať širokú tematickú kategóriu av rámci každého zásobníka by sa mali identifikovať podtémy alebo podporný obsah.

Ak vezmeme do úvahy vyššie uvedený príklad, môžu byť rôzne témy:

 • Destinácie dobrodružných ciest
 • Sólo cestovateľské zážitky
 • Cenovo výhodné dobrodružstvo
 • Najlepšie turistické chodníky

Vypracujte obsah stĺpov pre každé silo, ktorý slúži ako základný kameň celej témy. Táto hierarchická organizácia tvorí základ pre vytvorenie štruktúrovanej a vzájomne prepojenej obsahovej architektúry.

Rôzne príklady obsahu stĺpov pre každé silo môžu byť:

 • Objavovanie skrytých drahokamov: Destinácie dobrodružných ciest
 • Objatie cesty: Príbehy sólo cestovania
 • Dobrodružstvo s nízkym rozpočtom: Napínavé výlety bez toho, aby ste museli preraziť
 • Skúmanie zázrakov prírody: Najlepšie turistické chodníky po celom svete

Optimalizujte obsah

Po definovaní sila obsahu sa zamerajte na optimalizáciu jednotlivých častí obsahu. Implementujte stratégie SEO na stránke vrátane vytvárania pútavých názvov a meta popisov a používania vhodných značiek nadpisov.

Okrem SEO uprednostňujte vytváranie vysokokvalitného a pútavého obsahu, ktorý poskytuje skutočnú hodnotu pre vaše publikum. Okrem toho sa uistite, že váš obsah je optimalizovaný pre smartfóny a mobilné telefóny, aby vyhovoval rastúcemu počtu používateľov mobilných zariadení.

Pridajte interné odkazy na relevantné stránky

Vnútorné prepojenie je kľúčovou súčasťou efektívnej stratégie obsahu. Tradičné obsahové silá však neumožňovali interné prepojenie mimo sila.

Porušujte staré pravidlá zámerným prepájaním stránok, aj keď nie sú v rovnakom priestore. To vytvára určitý druh webu, ktorý spája rôzne časti vášho webu. Tento nový spôsob prepojenia pomáha ľuďom ľahko nájsť veci a váš obsah sa lepšie zobrazuje vo vyhľadávaní. Je to ako vytvoriť mapu, ktorá pomôže vyhľadávačom aj ľuďom pochopiť všetko na vašom webe.

Mali by ste strategicky pridať interné prepojenia medzi obsah piliera a relevantné podtémy, čím by ste vytvorili sieť vzájomne prepojených stránok.

Pozorne si všímajte aj kotviaci text, pričom pre interné odkazy používajte popisné a relevantné výrazy.

Interné prepojenie nielen zvyšuje viditeľnosť vyhľadávacieho nástroja a potenciál hodnotenia, ale zvyšuje aj celkovú používateľskú skúsenosť, vďaka čomu je váš obsah prístupnejší, prepojenejší a hodnotnejší pre vyhľadávače aj vaše publikum.

Záver

Tradičné obsahové silá sa možno kedysi zdali ako organizovaný spôsob spravovania informácií, no často vedú k nesúvislým skúsenostiam používateľov, bránia spolupráci a bránia celkovej účinnosti obsahovej stratégie.

Zlomením týchto síl a prijatím viac prepojeného prístupu môžu podniky zlepšiť cestu používateľa a maximalizovať vplyv svojho obsahu. Ako sa bude vaša webová lokalita vyvíjať, pripravte sa na iteráciu svojej obsahovej stratégie identifikáciou nových tém, rozšírením existujúcich síl a prispôsobením sa meniacemu sa prostrediu.

Nové Publikácie:

ODPORÚČANIE